Osobné údaje uvedené v rámci žiadosti o zamestnanie, životopisu a sprievodných dokumentov a vyplývajúce z posúdenia vhodnosti uchádzača o zamestnanie. Sú to najmä identifikačné, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa zvyklostí, preferencií uvedených v životopise, alebo priamo na pracovnom pohovore, finančné údaje-napr. požadovaný, ponúkaný plat.Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

 

Spoločnosti Nissens Automotive SK, s.r.o., Malinovského 1275/113, Čachtice 916 21, IČO: 53 435 621 (ďalej len „prevádzkovateľ“) udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov  v rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladoch a potvrdeniach týkajúcich sa môjho vzdelania, či kvalifikácie, prípadne v iných mnou poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie za účelom zaradenia uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre budúce výberové konania.
Osobné údaje sa budú spracúvaťpo dobu 1 roka od ich poskytnutia prevádzkovateľovi. 

 

Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, alebo emailom na adresu: naok@nissens.com . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a § 20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 

Podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť,
kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Nissens Automotive SK, s.r.o., Malinovského 1275/113, Čachtice 916 21, IČO: 53 435 621  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: dpo10@proenergy.sk

 

V prípade, ak ste prejavili záujem o prácu u nás (napr. podaním žiadosti o prácu, zaslaním životopisu a pod.), budeme spracúvať vaše osobné údaje, nasledovne:

 

IS PAM – výber zamestnancov

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je: zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu.

V prípade udeleného dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedie prevádzkovateľ uchádzača o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach, v zmysle udeleného súhlasu.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: zmluvný a predzmluvný vzťah s dotknutou osobou,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
(3) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby (v prípade poskytnutia údajov prostredníctvom odporúčacieho zamestnanca, uchovávanie životopisu pre budúce výberové konania),
(4) čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GPPR: spracúvanie nevyhnutné v rámci plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

Osobné údaje uvedené v rámci žiadosti o zamestnanie, životopisu a sprievodných dokumentov a vyplývajúce z posúdenia vhodnosti uchádzača o zamestnanie. Sú to najmä identifikačné, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa zvyklostí, preferencií uvedených v životopise, alebo priamo na pracovnom pohovore, finančné údaje-napr. požadovaný, ponúkaný plat.

3. Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov

Identifikácia príjemcov

(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
-Zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-iný právny predpis.

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

(1) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (napr. pre účel potvrdenia o hľadaní zamestnania), iný oprávnený subjekt.

  4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

  5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

  Priamo dotknutá osoba, so súhlasom aj iná osoba (odporúčajúci zamestnanec).

  6. Profilovanie

  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

  7. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: naok@nissens.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

  8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

  Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača.
  Poskytnutie osobných údajov od odporúčajúceho zamestnanca je možné len s vašim dobrovoľným súhlasom. V prípade ak súhlas, životopis, alebo iné údaje neposkytnete prostredníctvom odporúčajúceho zamestnanca, osobné údaje môžete poskytnúť priamo nám.
  V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa budúcich výberových konaní, je potrebné udeliť nám váš dobrovoľný súhlas. V prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu.
  Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.

  IS technické a organizačné opatrenia

  1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

  Účelom spracúvania osobných údajov je výkon technických a organizačných opatrení prijatých prevádzkovateľom pre zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti a zachovanie súladu s požiadavkami nariadenia GDPR, ktoré je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR.

  Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

  (1) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem,
  (2) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR:
  • nariadenie GDPR,
  • zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

  2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

  Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

  Zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike –  konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.

  Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

  Identifikačné a kontaktné údaje, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy – napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.

  3. Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

  Kategória príjemcov

  Identifikácia príjemcov

  (1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
  a-nariadenie GDPR,
  a-zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  b-zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
  b-zákon č.171/1993 Z. z. o policajnom zbore (najmä §76a),
  c-iný právny predpis

  (2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
  (3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
  (4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
  (5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

  (1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR,
  (1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR,
  (1c) iný oprávnený subjekt.

  4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

  Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

  5. Identifikácie zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 

  Priamo dotknutá osoba, alebo jej zákonný zástupca.

  6. Doba uchovávania osobných údajov

  Podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).

  7. Profilovanie

  Neuskutočnuje sa

  8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

  Údaje, ktoré dotknutá osoba poskytuje dobrovoľne z vlastnej iniciatívy- najmä podaním žiadosti v súvislosti s uplatnením jej práv vykonáva dobrovoľne v rámci svojho oprávneného záujmu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade neposkytnutia osobných údajov, je možné že prevádzkovateľ nebude schopný vybaviť jej žiadosť.
  Dotknutá osoba je povinná poskytovať svoje osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ od nej vyžaduje v súvislosti s výkonom technických a organizačných opatrení prevádzkovateľa (napr. potvrdenie o oboznámení, školení, pridelení prístupov a aktív, údaje o ich správnom používaní a pod.), ktoré sú v oprávnenom záujme a zároveň aj zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov môžu byť vyvodené dôsledky voči dotknutej osobe, napr. odmietnutie prístupu k osobným údajom, prostriedkom, alebo k službám prevádzkovateľa, vyvodzovanie dôsledkov v rámci pracovného vzťahu (u zamestnancov), alebo iného vzťahu s prevádzkovateľom, určitých prípadoch môže dotknutá osoba ohrozovať bezpečnosť, majetok, zdravie, život, finančné a iné záujmy prevádzkovateľa, alebo tretích strán, čím môže dochádzať aj k porušovaniu zákona.

  Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: infosk@nissens.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.